Formuláre


Sociálne zabezpečenie

Potvrdenie o právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia, ktoré sa vzťahujú na držiteľa
A1 - Potvrdenie o právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia, ktoré sa vzťahujú na držiteľa (SK)
A1 - Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (DE)


E - formulárE

Všeobecný formulár

E-001 Žiadosť o informácie, oznámenie informácií, žiadosť o formuláre

Séria E 100

Určenie príslušnosti k právnym predpisom

E 101 Potvrdenie o uplatniteľnej legislatíve
E 102 Predĺženie obdobia vyslania alebo činnosti ako SZČO
E 103 Uplatnenie práva voľby

Poistenie, choroba a materstvo

E 104 Potvrdenie o úhrne období poistenia, zamestnania alebo bydliska - NP
E 105 Potvrdenie o členoch rodiny zamestnanej osoby alebo SZČO, ktorí sa majú zohľadniť pri výpočte peňažných dávok v prípade pracovnej neschopnosti -NP
E 106 Potvrdenie o nároku na vecné dávky nemocenského poistenia a poistenia pre prípad materstva pre osoby s bydliskom v inom štáte ako príslušnom štáte
E 107 Žiadosť o potvrdenie nároku na vecné dávky - UDZS
E 108 Oznámenie o pozastavení alebo zrušení práva na vecné dávky nemocenského poistenia a poistenia pre prípad materstva
E 109 Potvrdenie pre registráciu rodinných príslušníkov poistenca a aktualizáciu zoznamov
E 110 Potvrdenie o osobách zamestnaných v medzinárodnej doprave
E 111 Potvrdenie o nároku na vecné dávky počas pobytu v členskom štáte
E 112 Potvrdenie o zachovaní nároku na v súčasnosti poskytované nemocenské dávky a dávky v materstve
E 113 Hospitalizácia: oznámenie o prijatí a prepustení
E 114 Priznanie významných vecných dávok
E 115 Žiadosť o peňažné dávky za pracovnú neschopnosť –NP
E 116 Lekárska správa o pracovnej neschopnosti (choroba, materstvo, pracovný úraz, choroba z povolania) - NP
E 117 Priznanie peňažných dávok v prípade materstva a pracovnej neschopnosti - NP
E 118 Oznámenie o neuznaní alebo o skončení práceneschopnosti – NP
E 118 Zákonné opravné prostriedky a lehoty na odvolanie
E 119 Potvrdenie o nároku nezamestnaných osôb a členov ich rodiny na dávky nemocenského poistenia a poistenia pre prípad materstva -NP
E 120 Potvrdenie o nároku na vecné dávky pre žiadateľov o dôchodok a ich rodinných príslušníkov –aj DP
E 121 Potvrdenie pre registráciu dôchodcov a ich rodinných príslušníkov a aktualizáciu zoznamov – DP
E 123 Potvrdenie o nároku na vecné dávky z poistenia proti pracovným úrazom a chorobám z povolania
E 124 Žiadosť o podporu pri úmrtí
E 125 Individuálny záznam o skutočných výdavkoch
E 126 Sadzby pri refundácii vecných dávok
E 127 Individuálny záznam o mesačných platbách paušálnych súm
E 128 Potvrdenie nároku na nevyhnutné vecné dávky počas pobytu v členskom štáte

Séria E 200

Invalidita, staroba a pozostalostné dávky

E 201 Potvrdenie o sčítaní dôb poistenia a dôb bydliska
E 202 Prešetrenie žiadosti o starobný dôchodok
E 203 Prešetrenie žiadosti o pozostalostný dôchodok
E 204 Prešetrovanie žiadosti o invalidný dôchodok
E 205 Potvrdenie o histórii poistenia
E 206 Potvrdenie o dobách zamestnania v baniach a podobných podnikoch
E 207 Informácie o histórii poistenia poistenca
E 210 Oznámenie rozhodnutia o žiadosti o dôchodok
E 211 Súhrn rozhodnutí
E 213 Podrobná lekárska správa
E 215 Správa o situácii dôchodcu

Séria E 300

Nezamestnanosť

E 301 Potvrdenie týkajúce sa období, ktoré sa majú zohľadniť pre priznanie dávok v nezamestnanosti
E 302 Potvrdenie o rodinných príslušníkoch nezamestnanej osoby, ktorí sa musia zohľadniť pri výpočte dávok
E 303 Potvrdenie o zachovaní práva na dávky v nezamestnanosti
E303/5 Informácie pre nezamestnané osoby, ktoré chcú odísť do iného členského štátu hľadať zamestnanie

Séria E 400

Rodinné dávky

E 401 Potvrdenie o zložení rodiny na účely priznania rodinných dávok
E 401 Potvrdenie o výške rodinného príjmu na účely priznania rodinných dávok podľa poľského právneho poriadku
E 402 Potvrdenie o pokračujúcom štúdiu na účely priznania rodinných dávok
E 402 DE Potvrdenie o pokračujúcom štúdiu na účely priznania rodinných dávok(formulár v nemeckom jazyku)
E 403 Potvrdenie o učňovskom vzdelávaní a/alebo odbornom vzdelávaní na účely priznania rodinných dávok
E 404 Lekárske potvrdenie na účely priznania rodinných dávok
E 405 Potvrdenie o sčítaní dôb poistenia, zamestnania alebo samostatne zárobkovej činnosti alebo o postupných zamestnaniach vo viacerých členských štátoch medzi dátumami, keď sa má uskutočniť platba podľa legislatívy týchto štátov
E 406 Potvrdenie o vykonaní lekárskych vyšetrení po narodení
E 407 Lekárske potvrdenie pre priznanie osobitných rodinných prídavkov alebo zvýšených rodinných prídavkov pre deti so zdravotným postihnutím
E 411 Žiadosť o informácie o nároku na rodinné dávky v členkom štáte bydliska rodinných príslušníkov

Séria E 500

E 501 Oznámenie o registrácií pracovníka
E 502 Odpoveď na oznámenie o registrácii pracovníka
E 503 Žiadosť o informácie o priebehu poistenia pracovníka
E 505 Potvrdenie o priebehu poistenia pracovníka
E 551 Oznámenie o zmene osobných údajov pracovníka

Séria E 600

SÉRIA NEPRÍSPEVKOVÝCH DÁVOK

E 601 Žiadosť o informácie o výške príjmu v členskom štáte inom ako je príslušný členský štát – Osobitné nepríspevkové dávky
E 602 Sčítanie dôb zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo bydliska – Osobitné nepríspevkové dávky

Daňové formuláre
Daňové priznanie, daň z príjmov (E1).
Príloha k priznaniu dane z príjmov pre samostatne zárobkovo činnú osobu a podnikových príjmoch (E1a).
Formulár E1 pre rok 2009.
Formulár E1a pre rok 2009.
V nemeckom jazyku: pomôcka pre vyplnenie formulára E1 platí pre rok 2010.
Pomôcka pre vyplnenie formulára E1 platí pre rok 2009.
slovensky preklad rakuskej verzie pomocky pre vyplenie formulara E1 a E1a pre rok 2009
Preklad formulára E1 (V SLOVENČINE) pre rok 2010.
Preklad formulára E1 (V SLOVENČINE) pre rok 2009.
Preklad formulára E1a (V SLOVENČINE) pre rok 2010.

Formuláre pre živnot
Preloženie živnosti (Standortverlegung)
Pozastavenie a znovusprevádzkovanie živnosti (Ruhendmeldung und Wiederbetrieb)
Hlásenie vrátenia živnostenského oprávnenia
Do mesiaca od ukoncenia živnosti je potrebné nahlásit zmenu adresy aj na príslušný danový úrad bud neformálne, alebo pomocou formulára Verf25.

Formuláre, usmernenia

E 1 Daňové priznanie SZČO 2013
E 2 Pomôcka k daňovému priznaniu 2013, v nemeckom jazyku
  Usmernenie DR SR k problematike zdaňovania príjmov daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou z opatrovateľskej činnosti vykonávanej na území Rakúskej republiky na základe živnostenského oprávnenia
  Usmernenie FR SR k potvrdzovaniu formulára E 9 – „Bescheinigung EU/EWR/ Certificate and Declaration EU/EEA“ (ďalej len „formulár E 9“) vydaného Federálnym ministerstvom financií Rakúskej republiky
  Metodické usmernenie č. 2/4/2010 Manuál pre koordináciu vecných dávok podľa nariadení EP a Rady (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009