Sociálne zabezpečenie v Rakúsku


Kedy mám nárok na podporu v nezamestnanosti?

V zásade je potrebné preukázat obdobie 52 týždnov výkonu cinnosti s poistením pre prípad nezamestnanosti za posledné 2 roky. Pre osoby mladšie ako 25 rokov postacuje preukázanie 26 týždnov takéhoto poistenia. Dalšími podmienkami sú schopnost a ochota pracovat –to znamená, že úrad práce môže takéhoto uchádzaca okamžite sprostredkovat. Nahlásenie sa na úrade práce (adresy tu) je potrebné vykonat už v prvý den nezamestnanosti. V prípade ak sa uchádzac o zamestnanie nahlásil úradu práce elektronicky (k hláseniu tu) ešte pred ukoncením pracovného pomeru postacuje osobný kontakt pocas prvých siedmych resp. desiatich dní trvania nezamestnanosti.

Môžem si pocas poberania podpory v nezamesnanosti privyrobit?

V Rakúsku je možné pocas poberania podpory v nezamestnanosti privyrobit si. Avšak príjem v takomto prípade nesmie v roku 2011 presiahnut 28,72 € denne a ani 374,02 € mesacne.

Ako sa ráta výška podpory v nezamestnanosti?

Záleží, ci pola podpora požiadaná medzi 1. januárom a 30. júnom –vtedy sa vypocíta podpora z rocného vymeriavacieho základu z predposledného roka, alebo po 30. júni –vtedy sa zohladnuje rocný vymeriavací základ z predchádzajúceho roku. Z týchto brutto-vymeravacích základov sa odrátajú sociálne odvody a dan z príjmu. Ako (základná-)podpora prináleží 55% z takto vyrátaného denného vymeriavacieho základu.

Kedy sa musia za zamestnanca platit odvody? Kedy musím ako zamestnanec v Rakúsku platit sociálne odvody?

Ak príjem zo závislej cinnosti presiahne hodnotu 28,72 € denne, alebo 374,02 € mesacne je možné vychádzat z toho, že existuje povinnost platit odvody v Rakúsku v plnej výške. Tieto odvody odvádza zamestnávatel. V prípade ak príjem zo závislej cinnosti nepresiahne horeuvedenú hranicu platí zamestnávatel iba úrazové poistenie vo výške . Avšak zamestnanec má možnost pripoistit sa v odvetviach zdravotného a dôchodkového poistenia. Takéto pripoistenie stojí v roku 2011 52,78 € mesacne (k formuláru tu) a platí ho zamestnanec.

Mám v Rakúsku nárok na rodinné prídavky ked moje deti žijú na Slovensku?

Na základe nariadenia c. 1408/71 resp. c. 883/2004 je možné v Rakúsku poberat rodinné dávky v Rakúsku aj na deti žijúce na Slovensku. Avšak je potrebné zohladnit ako výkon zárobkovej cinnosti (oboch rodicov), prípadne pravidlá pri súbehu dvoch zárobkových cinností pri jednom z rodicov ako aj pravidlá prednosti v prípade súbehu. Až po komplexnom posúdení situácie rodiny je možné potvrdit, ci existuje nárok na celé rodinné prídavky, alebo ich cast a ako je sa majú tieto dávky uplatnit.