Pracovné právo v Rakúsku


Na akú minimálnu mzdu mám nárok?
Minimálna mzda ako aj nárok na 13. a 14. plat je ošetrená v platných kolektívnych zmluvách. Vo všeobecnosti je možné povedať, že minimálna mzda je celoplošne stanovená na aspoň 1.000 € brutto mesačne za plný úväzok. Pri nevyplácaní platu zodpovedajúceho minimálnej mzde musí zamestnávateľ počítať s pokutou až do výšky 50.000 €.

Čo mám robyť keď mi zamestnávateľ nechce dať mzdu podľa kolektívnej zmluvy, alebo ma nechce podriadiť platnosti kolektívnej zmluvy?
Kolektívna zmluva sa uplatnuje automaticky bez ohľadu na to či s tým zamestnávateľ, alebo zamestnanec súhlasia, či majú k jej uplatneniu výhrady, alebo bolo pri uzatváraní zmluvy dohodnuté niečo iné.

Zamestnávateľ mi nechce vyplácať nadčasy/13. a 14. plat, čo mám robiť?
Kontaktujte Komoru pre robotníkov a zamestnancov (AK) ktorej ste zo zákona členom, alebo odborové organízácie prípadne zástupcov podnikovej rady. Často postačí intervencia zo strany týchto inštitúcií.

Počas práceneschopnosti som dostal výpoveď bez udania dôvodu. Platí takáto výpoveď?
Áno, aj počas práceneschopnosti môžete dostať platnú výpoveď. V Rakúsku nemusí byť výpoveď zdôvodnená a nemusí mať ani písomnú formu (výnimku tvoria napríklad tehotné ženy). Počas práceneschopnosti Vám však neodporúčame ukončiť pracovný vzťah dohodou.

Zamestnávateľ ma odhlásil zo sociálneho poistenia a tak ukončil pracovnoprávny vzťah. Aké to má následky?
Výpoveď síce nemusí byť odôvodnená a nemusí mať písomnú formu. Informáciu o ukončení pracovného pomeru musíte obdržať. Taktiež musia byť dodržané výpovedné lehoty a termíny. Preto je pravdepodobné, že takýto postup zamestnávateľa vedie k možnosti uplatniť si finančné nároky (napr. ušlej mzdy za dobu, počas výpovednej lehoty). Preto Vám v takomto prípade odporúčame obrátiť sa čo najrýchlejšie na odborové organizácie, prípadne Komoru pre robotníkov a zamestnancov.

Preklady kolektívnych zmlúv:
- Kolektívna zmluva pre agentúrne zamestnávanie
- Kolektívna zmluva pre gastronomiu a hotelierstvo (v českom jazyku)